Terms and Conditions

Algemene Voorwaarden (Dutch)

Algemene Voorwaarden
Dit zijn de algemene voorwaarden van Glow Expert. De voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Glow Expert en een klant waarop Glow Expert deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 1 – Definities

 • Glow Expert, schoonheidsspecialiste gevestigd te Zaandam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 80525261, vertegenwoordigd door M.C. Bijnaar.
 • Klant: persoon of bedrijf met wie Glow Expert een overeenkomst is aangegaan, te benoemen; als een natuurlijke persoon die privé handelt of een zakelijke opdrachtgever die in uitoefening van een bedrijf handelt;
 • Overeenkomst: de overeenkomst voor een behandeling en/of levering van producten op het gebied van uiterlijke verzorging.
 • Diensten: alle door de schoonheidsspecialiste te leveren diensten, te benoemen behandelingen, cursussen, informatie, behandelmethoden en adviezen.
 • Partijen: Glow Expert en de klant.
 • Website: www.glowexpert.nl.

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1           Partijen kunnen alleen afwijken van voorwaarden als zij dat schriftelijk/per e-mail zijn overeengekomen.

2.2           Partijen sluiten aanvullende of afwijkende algemene voorwaarden van de consument of derden uit.

Artikel 3 – Voorafgaande toestemming

3.1           Voor verrichtingen ter uitvoering van een overeenkomst is toestemming van de klant een vereiste.

3.2.       Indien de klant het verzoekt, dient de schoonheidsspecialiste per e-mail vast te leggen voor welke behandelingen en andere verrichtingen zij toestemming heeft gekregen van de klant.

3.3           Indien de klant jonger is dan 16 jaar, is toestemming van een ouder of voogd noodzakelijk. De behandeling kan slechts zonder toestemming worden uitgevoerd als deze nodig is om extreem nadeel voor de klant te kunnen voorkomen.

Artikel 4 – De overeenkomst

4.1           De behandelovereenkomst wordt verwezenlijkt wanneer de klant Glow Expert een opdracht verschaft, in de vorm van een cosmetische-, huidverbeterende en/of huidverzorgende behandeling.

4.2           Voor het sluiten van een behandelingsovereenkomst wordt de klant mondeling of elektronisch geïnformeerd over:

 1. De intake-procedure, indien het de eerste behandeling is;
 2. De resultaten waarnaar gestreefd wordt en mogelijke gevolgen van de behandeling;
 3. Alternatieve behandelingen;
 4. De prijzen;
 5. Het tijdstip van de behandeling;
 6. De locatie van de behandeling;
 7. De after care;
 8. Instructies voor de klant na de behandeling; 

Artikel 5 – Aanbiedingen

5.1           Aanbiedingen van Glow Expert zijn vrijblijvend, tenzij daarin anders vermeld.

5.2           Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, wordt dit nadrukkelijk vermeld.

5.3           Een aanbieding is van kracht zolang dit wordt aangegeven door Glow Expert en zolang de voorraad strekt.

3.4           Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.

3.5           Indien Glow Expert gebruikmaakt van afbeeldingen, zijn dit foto’s naar waarheid die een realistisch beeld geven van de producten en/of diensten.

Artikel 6 – Aanvaarding aanbod

6.1           Indien de klant een aanbieding of offerte mondeling aanvaardt, verbindt dit Glow Expert pas nadat de klant deze schriftelijk/per e-mail heeft bevestigd en de aanbetaling heeft voldaan.

6.2           Na het inplannen van een tijdslot heeft de klant 60 minuten om de aanbetaling te betalen. Indien dit niet binnen de gereserveerde tijd gebeurt, zal Glow Expert het tijdslot vrijgeven.

6.3           De overeenkomst komt, op grond van het bepaalde in artikel 3, tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door klant en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

6.4           Indien klant het aanbod aanvaardt, bevestigt Glow Expert gelijk de ontvangst van deze aanvaarding via e-mail. Zolang ontvangst en aanvaarding niet bevestigd zijn door Glow Expert, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

Artikel 7 – Inspanningen

7.1           Glow Expert zal alle behandelingen naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, met de eisen van goed vakmanschap.

7.2           De klant dient alle gegevens, die redelijkerwijs belangrijk kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan Glow Expert te vertellen.

7.3           Glow Expert is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Glow Expert is uitgegaan van de door de klant onjuist verstrekte en/of onvolledige informatie.

7.4           Glow Expert zal de klant inlichten over financiële consequenties bij het wijzigen van een behandeling.

Artikel 8 – Afspraken

8.1           De klant kan via de website van Glow Expert een afspraak voor een behandeling inplannen.

8.2           De klant dient verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch minimaal 48 uur voorafgaand aan het tijdstip van de afspraak per e-mail of WhatsApp door te geven aan Glow Expert.

8.3           Binnen de 48 uur voorafgaand aan het tijdstip van de afspraak, is het voor de klant niet mogelijk om een afspraak kosteloos te wijzigen.

8.4 Afspraken die binnen 48 uur voorafgaand aan het tijdstip van de behandeling worden gemaakt, zijn voor de klant niet mogelijk om een afspraak kosteloos te wijzigen.

8.5           Indien de klant de verplichting genoemd in lid 2 niet of niet tijdig nakomt, heeft Glow Expert het recht de aanbetaling van het behandelingsbedrag in te houden.

8.6.           Indien de klant (om welke reden dan ook) geen aanbetaling heeft gedaan en de verplichting genoemd in lid 2 niet of niet tijdig nakomt, heeft Glow Expert het recht de betaling alsnog in rekening te brengen of te verrekenen. 

8.7          Indien de klant de verplichting genoemd in lid 2 tijdig nakomt, heeft de klant het recht de aanbetaling te gebruiken voor een afspraak op een andere dag en/of tijdstip binnen 1 maand.

8.8           Wanneer de klant meer dan 10 minuten te laat is, wordt diens afspraak automatisch geannuleerd. Glow Expert heeft het recht de aanbetaling van het behandelingsbedrag in te houden.

8.9           Glow Expert moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch binnen 48 uur voorafgaand aan het tijdstip van de afspraak per e-mail of WhatsApp melden aan de klant.

8.10           Indien Glow Expert de verplichting genoemd in lid 9 niet of niet tijdig nakomt, heeft de klant het recht de aanbetaling te gebruiken voor een afspraak op een andere dag en/of tijdstip binnen 1 maand.

8.11           Partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van lid 2 tot en met 10 te houden wanneer zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat hetgeen de wet en jurisprudentie daarover zegt (artikel 6:75 BW).

8.12          Aanbetalingen worden in geen enkel geval gestorneerd door Glow Expert. In geval van overmacht behoudt de klant de aanbetaling en kan deze een nieuwe afspraak inplannen binnen een termijn van 1 maand.

Artikel 9 – Overmacht

9.1           In aanvulling op artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Glow Expert in de nakoming van verplichtingen naar de klant, niet aan Glow Expert kan worden toegerekend in een situatie tegen de wil van Glow Expert, waardoor nakoming van diens verplichtingen omtrent de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van verplichtingen niet van Glow Expert kan worden verlangd.

9.2           Indien zich een overmacht situatie voordoet, worden die verplichtingen opgeschort voor zover mogelijk totdat Glow Expert er weer aan kan voldoen.

9.3           Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 14 kalenderdagen heeft geduurd, mogen partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

9.4           Glow Expert is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Artikel 10 – Prijzen en betalingen

10.1         De prijzen die Glow Expert hanteert zijn uitgedrukt in Euro’s (€), inclusief btw en administratiekosten van 5% van het totale bedrag.

10.2         De klant dient direct na afloop van de behandeling het (resterende) bedrag contant, via QR code of met de Glow Expert Gift Card af te rekenen.

10.3         Voor zover Glow Expert facturen uitstuurt, dienen deze binnen 14 kalenderdagen voldaan te zijn.

10.4         Gift Cards zijn tot twee jaar na aankoopdatum van kracht, onder voorbehoud van prijswijzigingen van behandelingen en producten.

10.5         Alle op de website getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en/of fouten.

10.6         Glow Expert heeft het recht haar prijzen aan te passen. 

10.7         De klant heeft het recht om de overeenkomst met Glow Expert binnen 7 kalenderdagen op te zeggen, indien deze niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Artikel 11 – Informatieverschaffing door de klant

11.1         De klant stelt alle informatie en gegevens die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en op gewenste wijze beschikbaar aan Glow Expert.

11.2         De klant staat erop toe dat de informatie naar juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid wordt gegeven.

11.3         Glow Expert houdt zich aan de van toepassing zijnde privacywetgeving in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) EU/2016/679, van 27 april 2016.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1         Glow Expert is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat Glow Expert is uitgegaan van de door de klant verschafte onjuiste en/of niet volledige informatie met betrekking tot allergieën, lichamelijke aandoeningen en medicijngebruik.

12.2         Glow Expert is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de praktijk.

12.3         Glow Expert is alleen aansprakelijk voor schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Glow Expert.

12.4         Indien Glow Expert aansprakelijk is voor schade, is ze slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

12.5         Alle afbeeldingen, foto’s en omschrijvingen op de website zijn slechts indicatief en gelden alleen bij benadering. Deze kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting(en).

12.6         De klant dient zich te allen tijde gepast te gedragen in de praktijk. Indien de klant na meerdere waarschuwingen ongepast gedrag blijft vertonen, heeft Glow Expert het recht de klant toegang tot de praktijk te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

12.7         Indien de klant aansprakelijk is voor directe schade gemaakt aan eigendomsproducten van Glow Expert, is de klant verplicht reparatiekosten en/of kosten voor vervanging van hetzelfde product te betalen binnen 48 uur, tenzij anders afgesproken met Glow Expert.

Artikel 13 – Klachten

13.1         De klant dient na een door Glow Expert geleverde dienst zo spoedig mogelijk te controleren op eventuele tekortkomingen. Indien een verleende dienst niet voldoet aan hetgeen de klant van de dienst mocht verwachten, dient de klant Glow Expert zo spoedig mogelijk, echter binnen 24 uur na vaststelling van de tekortkomingen, te informeren.

13.2         Indien de klant een klacht heeft over een product, dient de klant dit zo spoedig mogelijk, echter binnen 7 kalenderdagen, te laten weten aan Glow Expert. Als de klacht gegrond is, zal Glow Expert het aankoopbedrag van de producten in geheel of gedeeltelijk vergoeden.

13.3         Glow Expert neemt uitsluitend klachten die verstuurd zijn via e-mail in behandeling. Deze kan de klant e-mailen naar info@glowexpert.nl.

13.4         De klant geeft bij het informeren een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht, zodat Glow Expert in staat is om binnen 5 werkdagen hierop adequaat te reageren.

13.5         Indien de klacht gegrond is, zal Glow Expert de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, binnen 14 kalenderdagen, mits dit voor de klant nutteloos geworden is en dit ook via e-mail kenbaar maakt.

13.6         De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen beide partijen.

13.7         Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting van de klant niet op.

Artikel 14 – Vrijwaring

De klant vrijwaart Glow Expert tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Glow Expert geleverde producten en/of diensten.

Artikel 15 – Nakoming en garantie

15.1         Glow Expert staat ervoor in dat producten en diensten voldoen aan de overeenkomst, vermelde specificaties in het aanbod en redelijke eisen van deugdelijkheid bestaande wettelijke bepalingen en/of voorschriften van de overheid.

15.2         Glow Expert staat er niet voor in dat de producten geschikt zijn voor ander gebruikt dan waarvoor ze bedoeld zijn en op basis waarvan informatie en adviezen gegeven zijn.

15.3         Een door de Glow Expert of diens toeleverancier extra verstrekte garantie beperkt nooit de wettelijke vorderingen en rechten die door de klant op basis van de overeenkomst tegenover Glow Expert kan laten gelden, indien Glow Expert diens deel van de overeenkomt niet naar behoren uitgevoerd heeft.

Artikel 16 – Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van geleverde producten gaat pas over op de klant nadat deze het totale verschuldigde bedrag aan de Glow Expert heeft voldaan. Het risico van de producten gaat over op de klant vanaf het moment van levering.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1         Op iedere overeenkomst tussen Glow Expert en de klant is alleen het Nederlands recht van toepassing.

17.2         Glow Expert is gerechtigd deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen.

17.3         De Nederlandse rechter in de branche waarin Glow Expert is gevestigd, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Algemene Voorwaarden Webshop (Dutch)

Algemene voorwaarden Webshop

Artikel 1 Definities

1.1 Bedenktijd; De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
1.2 Consument; De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Glow Expert.
1.3 Dag; Kalenderdag.
1.4 Herroepingsrecht; De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
1.5 Retourformulier; Het retourformulier voor herroeping die Glow Expert ter beschikking stelt die een consument dient invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
1.6 Overeenkomst op afstand; Een overeenkomst waarbij in het kader van een door Glow Expert georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2 Identiteit van de ondernemer

2.1 Glow Expert vindt haar vestiging aan de Provincialeweg 164, 1506ME te Zaandam.

2.2 Glow Expert is tijdens openingstijden telefonisch bereikbaar op het nummer 075 21 020 21.

2.3 Het e-mail adres waarop Glow Expert te bereiken is, is info@glowexpert.nl

2.4 Glow Expert is aangesloten bij De Nederlandse Cosmetica Vereniging.

Artikel 3 Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Glow Expert en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Glow Expert en de consument.

3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, dient de consument deze algemene voorwaarden te hebben bestudeerd welke Glow Expert beschikbaar stelt op de website www.glowexpert.nl.

Artikel 4 Het aanbod

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Glow Expert gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Glow Expert niet.

4.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument

duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 De overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2 Indien de consument het aanbod langs de elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd Glow Expert onverwijld langs de elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

5.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Glow Expert passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt Glow Expert voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch betaalt, zal Glow Expert daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5.4 Glow Expert kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 Herroepingsrecht  

6.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Glow Expert mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

6.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

6.3 Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Glow Expert. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het retourformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de consument het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

6.4 Indien de consument na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Glow Expert heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 7 Kosten in geval van herroeping

7.1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

7.2 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Glow Expert dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door Glow Expert. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt. 

7.3 Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

7.4 De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door Glow Expert niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 Uitsluiting herroepingsrecht

8.1 Glow Expert kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

8.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 

a. die door Glow Expert tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Glow Expert geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

h. digitale en/of downloadbare producten

i. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 9 De prijs

9.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw- tarieven.

9.2 In afwijking van het vorige lid kan Glow Expert producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar zij geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

9.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

9.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Glow Expert dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met

ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

9.5 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn

inclusief btw.

Artikel 10 Conformiteit en garantie

10.1 Glow Expert staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

Indien overeengekomen staat Glow Expert er tevens voor in dat het product

geschikt is voor normaal gebruik.

10.2 Een door Glow Expert, fabrikant of importeur verstrekte

garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover haar kan doen gelden.

10.3 Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan Glow Expert schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking, in nieuwstaat verkerend en voorzien van het retourformulier.

10.4 De garantietermijn van Glow Expert komt overeen met de fabrieksgarantie termijn. Glow Expert is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

10.5 De garantie geldt niet indien:

a. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd

en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of

bewerken;

b. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn

blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Glow Expert, fabrikant, leverancier en/of op de verpakking behandeld zijn;

c. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 Levering en uitvoering

11.1 Glow Expert zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

11.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Glow Expert kenbaar heeft gemaakt.

11.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

11.4 Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

11.5 In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal Glow Expert het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

11.6 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Glow Expert zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Glow Expert.

11.7 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Glow Expert tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Glow Expert bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 Betaling

12.1 Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

12.2 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Glow Expert te melden.

12.3 In geval van wanbetaling van de consument heeft Glow Expert behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 Klachtenregeling

13.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 48 uur volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Glow Expert, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

13.2 Bij Glow Expert ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Glow Expert binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

13.3 Een klacht schort de verplichtingen van Glow Expert niet op, tenzij Glow Expert schriftelijk anders aangeeft.

13.4 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Glow Expert, zal zij naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 14 Aanvullende of afwijkende bepalingen

14.1 Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 15 Toepasselijkheid

15.1 Geschillen voortvloeiende uit de opdracht worden beheerst door Nederlands recht.

15.2 Glow Expert behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen of aan te vullen.